Da alting efterhånden foregår online, eksempelvis e-Boks, hvor man får sin post online fremfor i sin postkasse som førhen, eller netbank, hvor man tilgår sin bank online, i stedet for at smutte ned i banken, er online sikkerhed en virkelig væsentlig faktor at have i mente, når man begår sig online. Det er nemlig rigtigt vigtigt at sørge for, at man har sikkerhed med sine ting online, blandt andet fordi en masse af ens personlige oplysninger bliver brugt, når man benytter sig af e-Boks og netbank.

Her vil blive givet fem af de vigtigste råd, som er gode at have styr på, for at opretholde en høj sikkerhed når man er online.

 

Sørg for at have en stærk adgangskode

En simpel men ikke desto mindre væsentlig måde at holde sig sikker online, er at benytte sig af en stærk adgangskode. Hvis du benytter dig af en såkaldt svag adgangskode, som er nem at gætte sig frem til af en potentiel hacker, er der større sandsynlighed for at du vil blive udsat for hacking. Brug derfor en adgangskode, som indeholder både store og små bogstaver, såvel som både tal og bogstaver. På denne måde er det sværere at gætte sig frem til, og du er bedre sikret online.

 

Pas på svindel på mails

En måde hvorpå hackere kan finde frem til din adgangskoder og personlige oplysninger er via e-mails. For eksempel kan man få tilsendt en mail fra hvad der ligner en officiel afsender, eksempelvis Facebook, som sender en mail for at få bekræftet din adgangskode. Dette kan være uskyldigt, hvis du blot tror det er Facebook som du skal logge ind på, for at sikre din kode. Men mailen kan være sendt fra en scam e-mail fremfor en officiel mail fra Facebook. Hvis du bekræfter din kode i denne scam e-mail, har hackerne lige pludselig tilgang til din personlige Facebook. Tjek derfor altid om afsenderen af disse mails er pålidelige, så du ikke ender med at komme til at oplyse din adgangskode til eventuelle hackere.

 

Benyt dig af internetsikkerhedsprogrammer

En god måde at beskytte sig online er at benytte sig af internetsikkerhedsprogrammer. En af disse er Norton Security. Et program som dette er med til at beskytte dine personlige og økonomiske oplysninger, når til begår dig online. Tjek derfor forskellige internetsikkerhedsprogrammer ud, for at sikre dig, hvilket der passer til netop dig og dine behov.

 

Sluk din computer, når du ikke benytter dig af den

En simple måde at beskytte sig online, er at sørge for at slukke sin computer, når man ikke længere bruger den. Herved er din computer ikke tilkoblet internettet når du ikke bruger den.

 

Husk at opdatere jævnligt

En rigtig god ting at holde styr på, for at sikre din online sikkerhed, er at sørge for dine enheder er opdateret. Sørg for få opdateret den nyeste software, hvad enten dette er på din computer eller på din telefon med diverse apps. Disse opdateringer indeholder nemlig jævnligt sikkerhedsopdateringer, som er gode til dig, når du gerne vil beskytte dig online. Disse sikkerhedsopdateringer er med til at lukke diverse små huller. Så sørg derfor dine enheder er opdateret.